Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes fredag den 3. marts 2023 kl. 17.30 – 19.30 hos Hundesymfonien, Høgevej 5D, 3400 Hillerød.

Foreningen byder på lidt mad og drikke denne aften.

Tilmelding skal ske til formanden på mail kontakt@hundesymfonien.dk senest tirsdag den 28. februar 2023 eller book dig ind i Hundesymfonien’s booking kalender.

Forslag til dagsorden skal sendes til formanden senest fredag den 17. februar 2023 på mail kontakt@hundesymfonien.dk

 

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent 2024 – er fastsat til 200 kr.
  5. Indkomne forslag
  6. Forslag til ændring af vedtægter:

Ændring: Bestyrelse ændres fra 5 medlemmer til 3 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer.

  1. Valg til bestyrelsen

På valg er næstformand, Torben Zimmermann (ønsker ikke genvalg)

På valg er kasserer Lise Bach (ønsker ikke genvalg)

  1. Valg af bestyrelses suppleant

Amalie Kristiansen ønsker genvalg

  1. Valg af revisor

Susanne Andersen ønsker valg

  1. Eventuelt

 

 

Referat fra generalforsamling Nose Work Sjælland 5 marts 2023

 

 1. Valg af dirigent

Susanne Andersen blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelse var rettidig.

13 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

Referat: Kirsten Kristiansen

 

2. Nose work Sjælland formandsberetning 2023:

 I året 2022 fik vi afholdt 6 prøver:

Januar, alle 3 klasser, Blistrup (36 +37+17)

April, dobb. klasse 2 og 3 Langeland (28 + 14) (24+15)

Aug., klasse 2 og 3, teknisk skole. (29+19)

Okt., klasse 1 Grib skole (37)

Nov., alle 3 klasse Blistrup (39+40+21)

I alt havde vi 112 klasse 1 deltagere, 158 klasse 2 deltagere og 86 klasse 3 deltagere igennem prøverne.

Jeg vil stadigvæk mene, at vores prøver har et godt ry. Både fra deltagere og dommerne. Det skal være rart at gå til prøver hos Nose work Sjælland. God tone og god stemning.

Vi fik desværre ikke afholdt nogle medlemsdage i år 2022. Det bliver der gjort noget ved i år.

Vi havde sidste år 39 medlemmer og vi har d.d. 510 følgere på Facebook. (i år har vi på nuværende tidspunkt 41 medlemmer)

Året i år 2023:

Medlems dag 11/2 på Blistrup skole – 18 deltagere.

Summit prøve 5/3 på Blistrup skole – 17 deltagere.

Vi står lige foran vores Langelands prøver på Emmerbølle camping. 72 starter i klasse 2 og 30 starter i klasse 3.

Planlagte prøver for året 2023:

Lørdag 15 april – klasse 1 på Grib skole

Søndag 16 april – klasse 3 på Grib skole

Fredag 5 maj – klasse 1 på Ramløse Skole

Lørdag 6 maj – klasse 2 på Hillerød Teknisk skole

Søndag 7 maj – klasse 3 på Hillerød Teknisk skole

Er i gang med arrangerer prøver i juni, september, oktober, november.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med kun positive bemærkninger.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisor.

Årets overskud er på kr. 1.573,46 og der står i alt ved årsskiftet kr. 23.170,97 på foreningens konto i Nordea.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent 2023

Det blev besluttet, at medlemskontingentet i 2024 fastholdes på kr. 200,-

 1. Indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget

 

 1. Forslag til ændring af vedtægter:

Bestyrelse ændres fra 5 medlemmer til 3 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Vedtægter er ændret.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Næst formand Torben Zimmermann ønskede ikke genvalg. Ifølge ændring af vedtægter skal der ikke findes en ny person.

Kasserer Lise Bach ønskede ikke genvalg. Ifølge ændring af vedtægter skal der ikke findes en ny person.

Bestyrelsen på 3 medlemmer konstituerer sig på et efter følgende bestyrelsesmøde.

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant

Amalie Kristensen ønskede genvalg og blev enstemmigt valgt.

 

9. Valg af revisor

Susanne Andersen ønskede genvalg og hun blev enstemmigt valgt.

 

  1. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrede de fremmødte til at give en hjælpende hånd med til vores prøver. Vi behøver hjælpere for at kunne afvikle en prøve.

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.