Vedtægt

Vedtægt for foreningen Nose Work Sjælland

Som vedtaget den 01.12.2019, ændret på generalforsamling 5/3-2023. (fra 5 bestyrelsesmedlemmer til 3)

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Nose Work Sjælland. (Nose Work Sjælland efterfølgende benævnt NWS) Foreningens hjemsted er i Gribskov kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningen er en nonprofitorganisation med formålene:

 • At arrangere prøver og kurser som kan udbrede kendskabet til Nose Work.
 • At fremme interessen for Nose Work sporten generelt.
 • At udbrede kendskabet til NWS’s aktiviteter.

 

§ 3 Medlemsforhold

Stk .1: Som medlem kan optages alle, som vil virke for foreningens formålsparagraf, og ikke:

 • Ved dom eller misbilligelse er udelukket fra andre foreninger eller organisationer på grund af voldelig adfærd over for dyr eller usportslig optræden.
 • Modarbejder foreningens interesser.
 • Har overtrådt loven til værn af dyr.

Stk.2: Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Kontingent følger kalenderåret. Ved indmeldelse efter 1/9 betales det halve af et års kontingent for den resterende del af året og fuldt kontingent for det følgende år. Ved indmeldelse før 1/9 betales der fuldt årligt kontingent.

Stk.3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.

Stk.4: Medlemmerne er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, der rejses på generalforsamlingen.

Stk.5: Medlemmerne har ret til at deltage i foreningens aktiviteter. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

Stk.6: Deltagelse i foreningens aktiviteter foregår på eget ansvar. Det påhviler hundeførere at have en lovpligtig hundeansvarsforsikring. NWS kan ikke gøres ansvarlige for skader på hund, hundefører eller andet.

Stk.7: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen

Stk.8: Medlemskontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar.

Stk.9: Udmeldelse af foreningen sker ved ubetalt kontingent.

Stk.10: Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutning om ekskludering af et medlem af foreningen, skal godkendes på førstkommende generalforsamling med almindeligt flertal.

Stk.11: Uanset ovenstående vil et medlem automatisk blive ekskluderet fra foreningen, hvis medlemmet ikke betaler kontingentet rettidigt.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk.1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk.2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned.

Stk.3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for pågældende år.

Stk.4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og medlemmernes stemmer vægtes lige.

Stk.5: Det er ikke muligt at give en fuldmagt til generalforsamlinigen.

Stk.6: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af denne vedtægt.

 

§ 5 Indkaldelse til generalforsamling

Stk.1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres via hjemmeside eller mail.

Stk.2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens/formandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg i henhold til § 7, stk.1.
 8. Valg af en bestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Stk.4: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger skrives til referat.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk.1: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år og næstformand samt kasserer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Stk.2: Formand, næstformand og kasserer er alle tre hver især selvstændigt tegningsberettige.

Stk.3: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.5: Formanden leder mødet og i dennes frafald næstformanden.

Stk.6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk.7: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.

Stk.8: Der føres referat over bestyrelsesmøderne.

 

§ 8 Hæftelse

Stk.1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis dette er særlig aftalt.

§ 9 Regnskab og revision

Stk.1: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Stk.2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk.3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

Stk.4: Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Denne fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk.1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11 Opløsning

Stk.1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.

Stk.2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk.3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til velgørende formål.